PIERWSZA WIZYTA

Na pierwszej wizycie przeprowadzony zostaje wywiad. Polega on na pozyskaniu jak największej liczby informacji o aktualnych dolegliwościach, dawnych urazach, chorobach towarzyszących, przeciwskazaniach oraz na analizie dokumentacji medycznej (RTG, USG, MRI).

Kolejnym etapem jest analiza funkcjonalna: ocena postawy ciała, mobilności stawów, ocena napięcia mięśniowo-powięziowego oraz szereg testów funkcjonalnych, na postawie, których zostaje postawiona diagnoza.

Po dokładnym wywiadzie i badaniu funkcjonalnym następuje terapia, technikami i metodami indywidualne dobranymi do problemu pacjenta.

Jeżeli zgłaszasz się z problemem uroginekologicznym (nietrzymanie moczu, zaburzenie statyki narządu rodnego) konieczne może okazać się przeprowadzenie badania per vaginam – przez pochwę ( za zgodą pacjentki).

Zabierz ze sobą wygodny strój oraz dobre nastawienie.

CENNIK:

Konsultacja fizjoterapeutyczna – 150zł (do 60min)

Konsultacja uroginekologiczna – 150zł (do 60min)

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza praktyka zawodowa, zwana dalej „Gabinetem Fizjoterapii” prowadzona jest przez: Magdalenę Nitychoruk
 2. Dane rejestrowe Gabinetu Fizjoterapii to: Magdalena Nitychoruk Fizjoterapia, ul. Wiktora Gorzołki 17a/1, 44-100 Gliwice, NIP: 6312692028.
 3. Gabinet Fizjoterapii prowadzi działalność leczniczą m.in. w oparciu o:
 1. przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 2. przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
 3. przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 4. wpis nr 000000229992 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
 5. a także w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 6. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez Gabinet Fizjoterapii mieści się w Gliwicach, ul. Wiktora Gorzołki 17a/1. 

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 1. Celem działalności Gabinetu Fizjoterapii jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
 2. Zadaniem Gabinetu Fizjoterapii jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym w szczególności:
 1. badanie funkcjonalne i fizjoterapia
 2. wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń
 3. masaż Tkanek Głębokich
 4. fizjoterapia uroginekologiczna
 5. terapia manualna
 6. pinopresura
 7. masaż/ drenaż pneumatyczny
 8. kinesiotaping 
 9. elektrostymulacja 
 10. techniki osteopatyczne
 11. terapia wisceralna 
 12. igłoterapia sucha
 13. terapia czaszkowo- krzyżowa

III. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 1. W ramach działalności Gabinetu Fizjoterapii udzielane będą ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w fizjoterapii.
 2. Udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniach Gabinetu Fizjoterapii wskazanych w pkt I. ust. 4.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  1. W Gabinecie Fizjoterapii przyjmowani są pacjenci, którzy dokonali uprzedniej rejestracji (rejestracja telefoniczna, on-line, za pośrednictwem portali internetowych – „znanylekarz.pl“).
  2. W przypadku rejestracji telefonicznej, osoba rejestrująca udziela informacji o wolnych terminach i godzinach wizyt. Zapisując się na wizytę pacjent poproszony zostanie o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz ogólnego rodzaju schorzenia/problemu który występuje. Pacjent zostanie poinstruowany jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty. 
  3. Potwierdzeniem zrealizowanej rezerwacji terminu jest automatyczna, systemowa wiadomość zawierająca datę oraz adres miejsca świadczenia usługi.
  4. W dniu poprzedzającym wizytę pacjent otrzymuje wiadomość przypominającą o wizycie i zoobowiązuje się do potwierdzenia wizyty.
  5. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 24h wcześniej.
  6. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie (lub SMS) nie później niż 12 godzin przed umówionym terminem.
  7. Odwołanie wizyty później niż 12 godzin przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu.
  8. W przypadku niestawienia się w ustalonym terminie po wcześniejszym potwierdzeniu wizyty, Pacjent zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 100% ceny wizyty.
  9. Płatność za usługę realizowana jest gotówką, przelewem lub kartą (bezgotówkowo).
  10. Przed rozpoczęciem wizyty w Gabinecie Fizjoterapii, w sytuacji gdy ogłoszony zostanie stan zagrożenia pandemią lub stan pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja, Pacjent poproszony będzie o wypełnienie stosownej ankiety oraz poddanie się dezynfekcji dłoni oraz pomiarowi temperatury.
  11. W Gabinecie Fizjoterapii znajduje się poczekalnia, w której jeśli będzie to konieczne, Pacjent poproszony zostanie o poczekanie na umówioną wizytę.
  12. Spóźnienie się pacjenta na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii. 
  13. W przypadku pierwszej wizyty Gabinet Fizjoterapii poprosi Pacjenta o podanie niezbędnych danych, celem ich wpisania w zakładaną dla niego kartę pacjenta (dokumentacja medyczna), udzielenie niezbędnych zgód i złożenie oświadczeń.
  14. Przebieg wizyty, w tym: zebrany wywiad, wykonane świadczenia zdrowotne, zalecenia czy uwagi, znajdzie odwzorowanie w dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.
  15. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Gabinet Fizjoterapii jest uprawniony do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Postawą odmowy może być m.in.: brak zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Pacjenta, a w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Pacjenta udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo tez odmowa Pacjenta poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.

V. BONY PODARUNKOWE

 1. W gabinecie dostępne są bony podarunkowe, które można nabyć w siedzibie firmy, tj. ul. Wiktora Gorzołki, Gliwice, na dowolną kwotę.
 2. Bon można wykorzystać na zabiegi fizjoterapeutyczne z oferty Gabinetu. 
 3. Bon realizowany jest w godzinach pracy Gabinetu. 
 4. Zarówno rezerwacja, jak i odwołanie wizyty z bonu odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w §IV Regulaminu. 
 5. Bon ważny jest 3 miesiące od daty zakupu. 
 6. Bon nie podlega wymianie na gotówkę. 
 7. Bon nie łączy się z innymi promocjami/ bonami.

VI. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Gabinet Fizjoterapii prowadzi dokumentacje medyczną wyłącznie w formie elektronicznej. 
 2. Gabinet fizjoterapii nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (załącznik do maila).
 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wydruku, Gabinet Fizjoterapii pobiera opłatę w kwocie 0,35 zł za każdą stronę wydruku.

VII. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

  1. Gabinet Fizjoterapii nie wykonuje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (NFZ etc.)
  2. Z tytułu udzielanych przez Gabinet Fizjoterapii świadczeń zdrowotnych pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w załączniku do Regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i innych ustaw.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia wpisania rozpoczęcia działalności przez Gabinet Fizjoterapii, nie wcześniej jednak niż od dnia wpisania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Gliwice dnia 01.01.2023

Załącznik: Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych.

ZAŁĄCZNIK – CENNIK ŚWIADCZEŃ FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

Ustala się następującą wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotne:

Diagnostyka i terapia fizjoterapeutyczna – do 60 min – 150 zł

Diagnostyka i terapia osteopatyczna – do 60 min – 150 zł
Terapia czaszkowo – krzyżowa – do 60 min – 150 zł

Fizjoterapia uroginekologiczna – do 60min – 150 zł
Terapia wisceralna – do 60 min – 150 zł

Kinesiotaping (płatny jako osobna usługa) – od 30 zł.